29 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ «ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»


 Νέα σελίδα στην διαδρομή του Διεθνούς Ιδρύματος Μνημείου Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Η Ανωτάτη Αρχή επίλεξε τα τρία εκτελεστικά μέλη της
γραμματείας και τα υπόλοιπα έξι μέλη θα αναδειχθούν από τις εκλογές της
7 ης Μαρτίου 2024.


Η ανακοίνωση της Ανωτάτης Αρχής.
Όπως είναι γνωστό δυνάμει της με αριθμό 1203/2023 απόφασης του
Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) απορρίφθηκε
στην ουσία η έφεση του αντιδίκου μας, σωματείου με την επωνυμία
«ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», υπό
την Διοίκηση του κ. Διονυσίου Πασχάλη, και επικυρώθηκε η πρωτόδικη με
αριθμό 483/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
(Τακτική Διαδικασία), με την οποία ακυρώθηκε η από 23-12-2019
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου με την επωνυμία
«ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» και οι
επί τη βάσει αυτής διεξαχθείσες την 23-12-2019 αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας (Διοικητικό Συμβούλιο)
του σωματείου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου.
Σημειώνουμε ότι οι αρχαιρεσίες αυτές ακυρώθηκαν κατόπιν άσκησης της
με αριθμό κατάθεσης 258/21/2020 αγωγής ακύρωσης μελών μας, κατ'
άρθρο 101 ΑΚ] ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, για
σοβαρότατες παραβιάσεις του καταστατικού μας και της κείμενης
νομοθεσίας.
Για τον λόγο αυτό και λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει κενό Διοίκησης,
καθόσον το σωματείο στερούνταν νόμιμης διοίκησης, δεδομένου ότι τα
εκλεγέντα την 23-12-2019 όργανα του σωματείου (Εκτελεστική
Γραμματεία και Εξελεγκτική Επιτροπή) όχι μόνο δεν νομιμοποιούνταν να
διοικήσουν το σωματείο και να επιμεληθούν των τρεχουσών υποθέσεων
αυτού αλλά ρητά ακυρώθηκε κάθε πράξη διοίκησης τους, λόγω προφανούς
παράβασης της Νομοθεσίας καιτου καταστατικού μας, διορίστηκε
προσωρινή διοίκηση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης (Εκουσία
Δικαιοδοσία), η οποία προκήρυξε αρχαιρεσίες για την για την εκλογή έξι
(6) μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας και τριών (3) μελών της
Εξελεγκτικής Επιτροπής του «Διεθνούς Ιδρύματος Μνημείου Μεγάλου

Αλεξάνδρου», οι οποίες θα διεξαχθούν πς 7 Μαρτίου 2024 στην έδρα του
σωματείου μας στο Λιτόχωρο Πιερίας.
Για τον λόγο σε πιστή εφαρμογή του καταστατικού μας και της κείμενης
νομοθεσίας, συνεδρίασε την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 στη Νέα
Υόρκη, η Ανωτάτη Αρχή του «Διεθνούς Ιδρύματος Μνημείου Μεγάλου
Αλεξάνδρου» και εξέλεξε, σύμφωνα με το άρθρο 15ζ του καταστατικού, τα
τρία (3) από τα εννέα (9) μέλη της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας του
Διεθνούς Ιδρύματος Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο εδρεύει στο
Λιτόχωρο Πιερίας.
Οι εκλεγέντες είναι οι Αγγέλου Αριστείδης, Γιουματζίδης Δημήτριος και
Μπίντας Αθανάσιος.
Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 8δ και 15ζ του καταστατικού,
εξέλεξε, τον Αθανάσιο Μπίντα ως Πρόεδρο της νέας Εκτελεστικής
Γραμματείας του «Διεθνούς Ιδρύματος Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου».
Τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, με έδρα το
Λιτόχωρο Πιερίας, και τα τρία (3) μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, θα εκλεγούν στις αρχαιρεσίες
της 7 ης Μαρτίου 2024.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ανωτάτης Αρχής εύχονται σε αυτούς που
ήδη εκλέχθηκαν και σε αυτούς που θα εκλεγούν στις αρχαιρεσίες της 7 ης
Μαρτίου 2024 καλή επιτυχία στην υλοποίηση των σκοπών για τους
οποίους δημιουργήθηκε το «Αλεξάνδρειο» από τους ομογενείς Μακεδόνες
και τους υπόσχονται αμέριστη συμπαράσταση στο έργο τους,
Μεταξύ των άλλων, κοινό όραμα όλων μας είναι η προβολή στα πέρατα
της οικουμένης της σημασίας του έργου του Μεγάλου Αλεξάνδρου με
πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,

Δεν υπάρχουν σχόλια: