5 Μαρτίου 2024

Απογευματινά χειρουργεία: Ο Γεωργιάδης υπέγραψε την ΚΥΑ - Από 300 ευρώ έως 2000 ευρώ το κόστος επέμβασης [Πίνακας]


 Υπογράφηκε από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα απογευματινά χειρουργεία, και άλλες επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, πέραν του τακτικού ωραρίου, καθιερώνεται η διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων, που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο, πέραν της μίας ημέρας.

Πως θα λειτουργούν τα απογευματινά χειρουργεία

Με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιτροπής Χειρουργείου, καθορίζονται οι τομείς και τα τμήματα/κλινικές που θα προγραμματίζουν τα χειρουργεία. Ο έλεγχος της λειτουργίας της διαδικασίας θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση από τους Διοικητές των Νοσοκομείων και σε μηνιαία βάση από τους Διοικητές των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών.

Η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων δύναται να πραγματοποιείται καθ’ όλες τις ημέρες, εξαιρουμένων των Νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στα οποία δε δύναται να πραγματοποιείται κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας τους.

Θα μπορούν να συμμετέχουν το ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται στο Νοσοκομείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και με οποιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης. Επίσης, όπως τονίζεται, δύναται να συμμετέχουν και οι ειδικευόμενοι ιατροί χειρουργικών ειδικοτήτων ως χειρουργοί Β’ και Γ’. Το προσωπικό συμμετέχει εφόσον δεν εφημερεύει, δεν απασχολείται υπερωριακά, ούτε σε απογευματινά ιατρεία κατά την ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Απογευματινά χειρουργεία: Ο Γεωργιάδης υπέγραψε την ΚΥΑ - Από 300 ευρώ έως 2000 ευρώ το κόστος επέμβασης [Πίνακας]

Ως προϋπόθεση συμμετοχής των ιατρών ορίζεται η διατήρηση του αριθμού και της κατηγορίας των χειρουργικών επεμβάσεων και επεμβατικών πράξεων που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του τακτικού ωραρίου λειτουργίας του Νοσοκομείου, ανά τμήμα/κλινική και ανά εξάμηνο. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προϋπόθεσης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου, με αιτιολογημένη απόφασή του, δύναται να ανακαλέσει την απόφαση για τη λειτουργία της κλινικής πέραν του τακτικού ωραρίου, μέχρι την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Απογευματινά χειρουργεία: Ο Γεωργιάδης υπέγραψε την ΚΥΑ - Από 300 ευρώ έως 2000 ευρώ το κόστος επέμβασης [Πίνακας] - εικόνα 2

Το κόστος για τον ασθενή

Η δαπάνη της νοσηλείας ασθενή, ο οποίος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ή άλλη επεμβατική πράξη στη λειτουργία των νοσοκομείων πέραν του τακτικού ωραρίου, αποζημιώνεται με βάση το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) και το κανονιστικό πλαίσιο που το διέπει.

Ο ασθενής θα καλύπτει εξ ολοκλήρου τα οριζόμενα ποσά που αφορούν στις αμοιβές του προσωπικού και στα έξοδα του Νοσοκομείου για τη λειτουργία του, πέραν του τακτικού ωραρίου.

Τα ποσά αποτελούν έσοδα του Νοσοκομείου και εγγράφονται σε μοναδιαίο λογαριασμό, ο οποίος παρακολουθείται προϋπολογιστικά και απολογιστικά ανά κατηγορία και διατίθενται, κατά προτεραιότητα, για την κάλυψη των αμοιβών του προσωπικού για τη διενέργεια της χειρουργικής ή άλλης επεμβατικής πράξης και για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Νοσοκομείου, πέραν του τακτικού ωραρίου.

Οι αμοιβές των γιατρών

Οι χειρουργικές επεμβάσεις και επεμβατικές πράξεις διαχωρίζονται, ανάλογα με την βαρύτητά τους, σε έξι κατηγορίες. Οι αμοιβές του ιατρικού προσωπικού, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ποσό που θα καταβάλει ο ασθενής στο Νοσοκομείο, καθορίζονται, ανάλογα με την κατηγορία εκάστης διενεργούμενης χειρουργικής επέμβασης και επεμβατικής πράξης, στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Οι προβλεπόμενες αμοιβές, που αφορούν στους Χειρουργούς Α’ προκύπτουν διαβαθμιζόμενες ως ακολούθως:

α. Σε ποσοστό 100% όταν πρόκειται για Συντονιστές Διευθυντές/Καθηγητές,

β. σε ποσοστό 90% όταν πρόκειται για Διευθυντές/ Αναπληρωτές Καθηγητές και

γ. σε ποσοστό 85% όταν πρόκειται για Επιμελητές/ Επίκουρους Καθηγητές.

Το παραϊατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των χειρουργείων, πέραν του τακτικού ωραρίου, αμείβεται με 15,00 ευρώ έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το τακτικό ωράριο. .thetoc.gr

Αμοιβές γιατρών


Δεν υπάρχουν σχόλια: