1 Απριλίου 2024

«Ανανέωση και έκδοση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024»

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας και σε εφαρμογή της με αριθμ. 21258/15-03-2024 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1806/Β’/22-
03-2024) και της αριθμ. πρωτ. 24376/28-03-2024 (ΑΔΑ:6ΛΒΩ46ΝΛ2Α-3ΓΘ) διευκρινιστικής
εγκυκλίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας,

ανακοινώνεται η ανανέωση και έκδοση των Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2024.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την ανανέωση και την έκδοση των Δελτίων
μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2024.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
και στα τηλέφωνα (2351 351 294 -286).

Δεν υπάρχουν σχόλια: