7 Ιουνίου 2024

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω αποκλεισμού τμημάτων του αυτοκινητόδρομου για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης-αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων των Σηράγγων Τ1-Τ2-Τ3 και αποκλεισμού τμήματος αυτοκινητόδρομου από Α/Κ Πλαταμώνα έως Α/Κ Λεπτοκαρυάς για την εκτέλεση εργασιών βαριάς συντήρησης στη Σήραγγα Τ3».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :


α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί
κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3542/2007 (Α-50).
β)
γ)
Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση Σύσταση, Οργάνωση και
Λειτουργία υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
Το υπ’ αριθ. AMSA_YP 6731 από 30-05-2024 έγγραφο της Αυτοκινητόδρομου
Αιγαίου.
δ)

ε)
Την υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/135945 από 06-06-2024 έγγραφο του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών Δικτύων/ Γεν. Δ-νσης Συγκ/κων
Υποδομών/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ.Σ.Ε.Π..
Την υπ’ αριθ. 5014/24/1177366 από 07-06-2024 αναφορά του Τμήματος
Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, με την οποία συνηγορεί για την εκτέλεση των
αιτούμενων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων

και

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Α. Τις κατωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτροπής της κυκλοφορίας του
Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από τον κόμβο Ευαγγελισμού (Χ.Θ. 377,176) έως τον κόμβο
Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410,359), στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, ένεκα εργασιών
συντήρησης/αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων των σηράγγων Τ1-Τ2-Τ3 και
εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Τ3, επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε., ως
ακολούθως:
1. Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου
Α.Θ.Ε. και στις δύο κατευθύνσεις, από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ
Λεπτοκαρυάς, με εκτροπή της κυκλοφορίας στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –
Λεπτοκαρυάς.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την ολική εκτροπή και των δύο κατευθύνσεων του
αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς από τον Α/Κ
Ευαγγελισμού στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς και
αντίστοιχα από τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς στην κατεύθυνση προς Αθήνα έως τον Α/Κ
Ευαγγελισμού.
Επιπλέον των ανωτέρω σημείων εκτροπής κυκλοφορίας, θα πραγματοποιηθεί και
αποκλεισμός της εισόδου προς τον διάδρομο της χοάνης του Πλευρικού Σταθμού Διοδίων
Πλαταμώνα με κατεύθυνση προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη στον Α/Κ Πλαταμώνα.
-Τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσεων θα
πρέπει να αποκλειστεί στην κατεύθυνση κυκλοφορίας ο (Σ.Ε.Α.) στην περιοχή της Σκοτίνας
για αποφυγή εγκλωβισμού κάποιου χρήστη της οδού εντός του αποκλεισμένου τμήματος.
Το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί ο αποκλεισμός των προαναφερόμενων τμημάτων για
την υλοποίηση των εργασιών είναι τέσσερις (4) ημέρες, ήτοι από την Τρίτη 11 Ιουνίου
2024 έως και τη Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, καθημερινά από τις 07:00 έως και
20:00 ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωση των εργασιών.
2. Εναλλάξ (ανά κατεύθυνση) αποκλεισμός του αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. από τον
Α/Κ Πλαταμώνα έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την ολική εκτροπή της κυκλοφορίας του
αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, από τον Α/Κ
Λεπτοκαρυάς στην κατεύθυνση προς Αθήνα έως τον Α/Κ Πλαταμώνα (Α ́ Φάση) και
αντίστοιχα από τον Α/Κ Πλαταμώνα στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη έως τον Α/Κ
Λεπτοκαρυάς (Β ́ Φάση).
Α ́ Φάση: Αποκλεισμός τμήματος του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από
τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς έως τον Α/Κ Πλαταμώνα.
Επιπλέον του σημείου εκτροπής κυκλοφορίας στον Α/Κ Λεπτοκαρυάς, θα πραγματοποιηθεί
και αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Αθήνα του Α/Κ Λεπτοκαρυάς.
-Πριν την έναρξη της εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσεων θα πρέπει να αποκλειστεί στην
κατεύθυνση κυκλοφορίας ο (Σ.Ε.Α.) στην περιοχή της Σκοτίνας για αποφυγή εγκλωβισμού
κάποιου χρήστη της οδού εντός του αποκλεισμένου τμήματος.
Β ́ Φάση: Αποκλεισμός τμήματος του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς
Θεσσαλονίκη από τον Α/Κ Πλαταμώνα έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς.

Επιπλέον του σημείου εκτροπής κυκλοφορίας στον Α/Κ Πλαταμώνα, θα πραγματοποιηθεί
και αποκλεισμός του κλάδου εισόδου με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη του Α/Κ
Πλαταμώνα.
Αρχικά θα εφαρμοστεί ο αποκλεισμός του τμήματος του αυτοκινητόδρομου στην
κατεύθυνση προς Αθήνα από τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς έως τον Α/Κ Πλαταμώνα (Α ́ Φάση) και
εφόσον ολοκληρωθούν οι εν λόγω εργασίες στον κλάδο προς Αθήνα της Σήραγγας Τ3 εντός
του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, θα εφαρμοστεί στη συνέχεια ο αποκλεισμός
του τμήματος του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τον Α/Κ
Πλαταμώνα έως τον Α/ Κ Λεπτοκαρυάς (Β ́ Φάση).
Το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί ο αποκλεισμός των προαναφερόμενων τμημάτων για
την υλοποίηση των εργασιών είναι έξι (6) ημέρες, ήτοι από την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024
και ώρα 07:00 έως και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:00, καθ ́ όλο το
24ώρο και για τις δύο φάσεις (Α ́ και Β ́) εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες της Α ́
Φάσης ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών.
Επειδή οι ημερομηνίες είναι κοινές για τους δύο αποκλεισμούς, ενώ το αποκλειόμενο (ανά
κατεύθυνση) τμήμα Α/Κ Πλαταμώνα – Α/Κ Λεπτοκαρυάς, περιέχεται στο τμήμα Α/Κ
Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, διευκρινίζεται πως σύμφωνα με τον ανωτέρω
προγραμματισμό, την Τρίτη 11-06-2024 θα αποκλειστεί και στις δύο κατευθύνσεις το τμήμα
από τον Α/Κ Ευαγγελισμού έως τον Α/Κ Λεπτοκαρυάς, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας
που θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης των συστημάτων των Σηράγγων Τ1-Τ2-
Τ3, θα δοθεί σε κυκλοφορία το τμήμα Α/Κ Ευαγγελισμού – Α/Κ Λεπτοκαρυάς στην
κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ενώ στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα δοθεί μόνο το τμήμα
Α/Κ Πλαταμώνα – Α/Κ Ευαγγελισμού κοκ.
- Για την εκτροπή του ρεύματος κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση από
Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στην Π.Ε.Ο. στον Α/Κ Λεπτοκαρυάς, θα εφαρμοστεί το τυπικό
σχέδιο 5-9β (Πλήρης Αποκλεισμός Αυτ/μου και υποχρεωτική έξοδος για διατομή 3
λωρίδων), καθώς και το τυπικό σχέδιο 5-5α (Αποκλεισμός κλάδου εισόδου) για τον
αποκλεισμό του κλάδου εισόδου του Α/Κ Λεπτοκαρυάς προς Αθήνα.
- Για τον αποκλεισμό της εισόδου προς την χοάνη του Πλευρικού Σταθμού Διοδίων
Πλαταμώνα στον Α/Κ Πλαταμώνα προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη θα εφαρμοστεί το
τυπικό σχέδιο 5-5α (Αποκλεισμός κλάδου εισόδου).
- Για την εκτροπή του του ρεύματος κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση
από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη στην Π.Ε.Ο. στον Α/Κ Πλαταμώνα, θα εφαρμοστεί το
τυπικό σχέδιο 5-9α (Πλήρης Αποκλεισμός Αυτ/μου και υποχρεωτική έξοδος για διατομή
2 λωρίδων), καθώς και το τυπικό σχέδιο 5-5α (Αποκλεισμός κλάδου εισόδου) για τον
αποκλεισμό του κλάδου εισόδου του Α/Κ Πλαταμώνα προς Θεσσαλονίκη.
Β. Το Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας εξουσιοδοτείται για τη λήψη των
επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή
μεριμνήσει σε συνεργασία με τη παραχωρησιούχο εταιρεία για την έγκαιρη τοποθέτηση της
απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης (πινακίδες κλπ) κατά μήκος του εναλλακτικού
δρομολογίου, σημεία εκτροπών κλπ.
Γ. Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας των εργασιών, η σήμανση θα απομακρυνθεί και ο
δρόμος θα αποδοθεί στην κυκλοφορία σε όλο το εύρος του, χωρίς να απαιτείται καμία
ειδική ρύθμιση ή επισήμανση.
Δ. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των
εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη
Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης

περιοχής και τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης,
φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες, και γενικά να
λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και
ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο στην
περιοχή αποκλεισμού της κυκλοφορίας, όσο και κατά μήκος της εναλλακτικής διαδρομής.
Ε. Επισημαίνεται ότι η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» θα πρέπει να μεριμνήσει για
την κατάλληλη προσαρμογή των χρεώσεων των διοδίων, λόγω ολικού αποκλεισμού της
κυκλοφορίας, στον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Λεπτοκαρυάς. Επίσης, οφείλει να ενημερώνει
έγκαιρα τους χρήστες της με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπο της, εισπράκτορες
διοδίων) για την εκτέλεση των εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,
ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
ΣΤ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη
μέριμνα, ώστε σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό
αυτό επισημαίνεται ότι είναι σκόπιμη η συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε.
Πιερίας με την ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. προκειμένου εκ των προτέρων να
ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική
επίπτωση στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να
ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών.
Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Από την τοποθέτηση των προβλεπόμενων πληροφοριακών πινακίδων οδικής σήμανσης,
καθώς και τις υποδείξεις – σήματα των Τροχονόμων, οι παραβάτες της Απόφασης αυτής
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί κυρώσεως
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας,
αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας,
β) τον υπεύθυνο για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης όπως
αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων
μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
γ) τον υπεύθυνο της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης
προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου
απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια: