9 Ιουλίου 2024

Σπύρος Κουλκουδίνας: «Nέες προοπτικές για να ζωντανέψουν και πάλι τα χωριά μας»


Η πρωτοβουλία και η κοινοβουλευτική παρέμβαση του Σπύρου Κουλκουδίνα για την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής «Έξυπνα Χωριά», προκειμένου  να ζωντανέψει ξανά η ύπαιθρος αποδίδει καρπούς.

Ο κ.Κουλκουδίνας είχε ζητήσει να υπάρξει πρόσθετη και αυξημένη χρηματοδότηση προκειμένου να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες δράσεις και να στηριχθεί η ζωή στα χωριά μας.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, υπηρετούνται τρεις στόχοι:

α) Να στηριχθεί η ζωή στα χωριά, θα γίνει περισσότερο ελκυστική για τη μετεγκατάσταση σε αυτά νέων ανθρώπων.

β) Να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο ερημοποίησης της υπαίθρου.

γ) Να δημιουργηθούν προϋποθέσεις οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωριών.

Ο Σπύρος Κουλκουδίνας είχε ζητήσει να διευρυνθούν οι πηγές χρηματοδότησης πέρα από το LEADER αλλά και να υπάρξει μια νέα στρατηγική προσέγγιση για την αναγέννηση της υπαίθρου.

Σε απάντηση του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς τον κ.Κουλκουδίνα:

1ον) Τονίζεται ότι θα ενισχυθεί η ανάπτυξη τοπικών συνεργατικών σχημάτων για την κατάρτιση σχεδίων δράσης για την εξυπηρέτηση του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, αλλά και ειδικότερα σε τομείς, όπως η ανάπτυξη ευρυζωνικών έργων και εφαρμογών, η ανάπτυξη έργων στον τομέα της παραγωγής και  εξοικονόμησης ενέργειας, στην υγεία μέσα από υποδομές τηλεϊατρικής όπως  και η ανάπτυξη έργων για την εξυπηρέτηση των νέων ή των ηλικιωμένων.

2ον) Τα «Έξυπνα Χωριά» θα πρέπει να εστιάζουν σε υποπεριοχές όπου ο μόνιμος πληθυσμός δεν μπορεί να υπερβεί τους 10.000 μόνιμους κατοίκους. Τα συνεργατικά σχήματα θα πρέπει να αποτελούνται από τοπικούς φορείς και θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και πανεπιστημίων.

3ον) Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

4ον) Βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης των δράσεων των Έξυπνων Χωριών παράλληλα με το Leader. 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: