27 Ιουνίου 2022

Δημοσιοποίηση απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" (3η πρόσκληση) του ΠΑΑ 2014-2020 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πιερίας ενημερώνει τους
Υποψηφίους της Περιφερειακής μας Ενότητας που κατέθεσαν Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξη στοΠρόγραμμα ‘Εγκατάσταση Νέων Γεωργών (3 η πρόσκληση, Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020), ότιέχει ήδη εκδοθεί, η υπ αριθμ 453584(3408)/23-6-2022 Απόφαση Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησηςτης 3 ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 (Πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Γεωργών του ΠΑΑ 2014-20
κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 κι 2022) με Ημερομηνία Ανάρτησης 23-6-22 και ΑΔΑ: 97697ΛΛ-
Φ0Κ.
Η ανωτέρω Απόφαση περιλαμβάνει τους παρακάτω Πίνακες:
(α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (για τους οποίους δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά),
(β) ΕΝ ΔΥΝΆΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΎΧΩΝ (για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον
δικαιολογητικών),
(γ) ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ (για τις οποίες από τον έλεγχο δεν
προέκυψε λόγος απόρριψης, αλλά δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις), και
(δ) ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ και από τον έλεγχο προέκυψε λόγος
απόρριψης (μη επιλέξιμες αιτήσεις).
Προκειμένου ο κάθε υποψήφιος να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης
στήριξης θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση στήριξής του.
Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού
ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) με την έννοια του αρθ. 25
του Ν. 2690/1999 κατά της απόφασης αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου.
Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε
επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την
έκδοση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων (η οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη). Τα έγγραφα υποβάλλονται
σε μορφή pdf.
Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές.
Κατά την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής ο υποψήφιος προσβάλει το σύνολο των στοιχείων του
διοικητικού ελέγχου με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, ποσό ενίσχυσης).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον πίνακα των ΕΝ ΔΥΝΆΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΎΧΩΝ, απαιτείται
η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών (διακοπή μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης ή/και απόδειξης
ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στο ΠΣΚΕ) εντός αποκλειστικής
προθεσμίας ενός μήνα από την έκδοση της Απόφασης Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου
(Ημερομηνία Έκδοσης Απόφασης 23-6-2022).
Τα επιπλέον δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Πιερίας.
Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα (α)
καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο (περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών διακοπής μόνιμης
εξωγεωργικής απασχόλησης) ή/και (β) οδηγεί σε αναβαθμολόγηση της αίτησης (περίπτωση μη
προσκόμισης δικαιολογητικών απόδειξης ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα
στο ΠΣΚΕ).

Υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον πίνακα δικαιούχων και δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο μέτρο,
δικαιούνται, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Πινάκων
Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου (ημερομηνία έκδοση Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού
Ελέγχου: 23-6-22), να υποβάλλουν ενυπόγραφα αίτηση μη ένταξης στην Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Πιερίας
ώστε να μην ενταχθούν στο μέτρο και να μην τους καταβληθεί η πρώτη δόση.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/ση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής – γραφείο 3), και στα
τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων:

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: