4 Οκτωβρίου 2022

«Παράταση προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας, λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών βαριάς συντήρησης στο Νότιο κλάδο του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. (κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα) από Χ.Θ. 428+100 έως Χ.Θ. 424+690 με ταυτόχρονο αποκλεισμό του κλάδου εισόδου του Α/Κ Ν. Εφέσου.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία
υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Η υπ ́ αριθμ. 2501/10/13-ζ ́ από 05-09-2022 Απόφαση μας ( ΑΔΑ ΩΑΔΘ46ΜΤΛΒ-Ω4Γ).
δ) Η υπ ́ αριθμ. 2501/10/19-γ ́ από 23-09-2022 Απόφαση μας ( ΑΔΑ 6ΚΥΠ46ΜΤΛΒ-55Δ).
ε) Το υπ’ αριθ. AMSA_YP_28172 από 03-10-2022 έγγραφο της ΑΥΤΌΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

α π ο β λ έ π ο ν τ ε ς

στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Α. Εγκρίνουμε την παράταση των μνημονευόμενων στην ανωτέρω (δ) σχετική Απόφαση
προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας, λόγω συνέχισης εκτέλεσης των ασφαλτικών εργασιών
βαριάς συντήρησης στο Νότιο κλάδο του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. (κατεύθυνση
κυκλοφορίας προς Αθήνα) από Χ.Θ. 428+100 έως Χ.Θ. 424+690 με ταυτόχρονο αποκλεισμό
του κλάδου εισόδου του Α/Κ Ν. Εφέσου έως και την Τρίτη (11-10-2022), ή νωρίτερα σε
περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών, ως ακολούθως:
Αποκλεισμός μεσαίας και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση
κυκλοφορίας προς Αθήνα από τη Χ.Θ. 428+100 έως τη Χ.Θ. 424+690, με ταυτόχρονο
αποκλεισμό του κλάδου εισόδου του Α/Κ Ν. Εφέσου στην κατεύθυνση προς Αθήνα.
Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας από τη Χ.Θ.
428+100, ενώ ο αποκλεισμός της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας θα πραγματοποιηθεί από τη Χ.Θ.
427+430, ώστε να παραμείνει σε κυκλοφορία ο κλάδος εξόδου του Α/Κ Ν. Εφέσου.

Σημειώνεται ότι ο αποκλεισμός του κλάδου εισόδου του Α/Κ Ν. Εφέσου (Χ.Θ. 427+203) στην
κατεύθυνση προς Αθήνα υφίσταται ήδη, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την 1η Φάση των εργασιών ανακατασκευής πεζοδρομίων και
πλευρικών στηθαίων ασφαλείας της Γέφυρας 185R και βρίσκονται σε ισχύ έως τις 17.10.2022,
σύμφωνα με την ανωτέρω (γ) σχετική Απόφαση μας.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι μακράς διάρκειας και θα
ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο.
Β. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των
εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης
εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις
απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και
πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να
εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων με ιδιαίτερη μέριμνα κατά
τι ώρες και ημέρες που αναμένεται κυκλοφοριακός φόρτος. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα θα
πρέπει να ληφθεί για τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες
προβλέποντας κατάλληλες επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα βέλη, αναλάμποντες φανοί
κινδύνου) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και την τοποθέτηση,
επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας
συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων,
μηχανημάτων κλπ) εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών ,σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ –ΣΕΕΟ.
Γ. Περαιτέρω η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» επισημαίνεται ότι οφείλει να ενημερώνει
έγκαιρα τους χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (ΜΜΕ ,ιστότοπο, εισπράκτορες διοδίων κλπ) για
την εκτέλεση εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Δ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε
σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται
ότι είναι σκόπιμη η συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας με την
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην
ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το
δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών.
Ε. Το Τμ. Τροχαίας Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, εξουσιοδοτείται για τη λήψη των
επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή μεριμνήσει
σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία για την έγκαιρη τοποθέτηση της απαιτούμενης
εργοταξιακής σήμανσης (πινακίδες κλπ) κατά μήκος του εναλλακτικού δρομολογίου, σημεία
εκτροπών κλπ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999 «Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε Πιερίας,

β) του υπευθύνου για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή
προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
γ) του υπευθύνου της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης
προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου
απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ
Ταξίαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: