1 Δεκεμβρίου 2022

«Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στη Σήραγγα Τ4 (Τεχνικό

 «Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στη Σήραγγα Τ4 (Τεχνικό

Υπογειοποίησης Κατερίνης) επί του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε.»
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση Σύσταση, Οργάνωση και Λειτουργία υπηρεσιών
Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ) Η υπ’ αριθ. 2501/10/3-η ́ από 18-03-2022 Απόφαση μας (Α.Δ.Α. Ψ6ΖΒ46ΜΤΛΒ-ΓΟ9).
δ) Το υπ’ αριθ. AMSA_YP_6003 από 23-11-2022 έγγραφο της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ε) Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/378104 από 30-11-2022 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών Δικτύων/
Γεν. Δ-νσης Συγκ/κων Υποδομών /Δ17
στ) Την υπ’ αριθ. 2501/10Α/25-κδ ́από 01-12-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης.
ζ) Την υπ’ αριθ. 5014/22/2486683 από 30-11-2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε.
Πιερίας.

α π ο β λ έ π ο ν τ ε ς

στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για
ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Την παράταση ισχύος της (γ) σχετικής Απόφασης μας και των προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας μέχρι και την
Κυριακή (23-04-2023) ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών και όπως αναλυτικά περιγράφεται
παρακάτω:
Β’ Στάδιο (1
η Φάση)

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Β’ Στάδιο), για την εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης της Σήραγγας Τ4 - Τεχνικό
Υπογειοποίησης Κατερίνης, θα ισχύουν καθ’ όλο το 24ωρο και θα εφαρμοσθούν σύμφωνα με την προσκομισθείσα
εγκεκριμένη Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.
Β1’ Φάση
► Αποκλεισμός δεξιού κλάδου του αυτοκινητόδρομου (προς Θεσσαλονίκη) από το ΑΕΑ 47 περί την Χ.Θ. 435+150
έως το ΑΕΑ 50 περί την Χ.Θ. 437+500, με ταυτόχρονη αμφίδρομη κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων από τον
αριστερό κλάδο του αυτοκινητόδρομου (προς Αθήνα).
► Αποκλεισμός κλάδου εξόδου στην κατεύθυνση προς Αθήνα του Η-Α/Κ Ανατολικού Κατερίνης

► Αποκλεισμός κλάδου εισόδου στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη του Η-Α/Κ Ανατολικού Κατερίνης
► Αποκλεισμός Νότιας Εξόδου Κατερίνης (Ναβροζίδη) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη
● Σημειώνεται ότι το διαθέσιμο ελεύθερο πλάτος κυκλοφορίας εντός της Σήραγγας και στις δύο κατευθύνσεις
κυκλοφορίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της Φάσης Β1’ θα είναι ίσο με 3,25μ ανά κατεύθυνση. Οπότε, οχήματα με
μεγαλύτερο πλάτος (υπερμεγέθη, αρματοφορείς κλπ.), δεν θα δύνανται να διέρχονται από το τμήμα του
αυτοκινητόδρομου από Α/Κ Βόρειο Κατερίνης έως Α/Κ Νότιο Κατερίνης και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.
Επισημαίνεται ότι των προαναφερόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα
Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Πιερίας, εξαιρούνται ως προς τον αποκλεισμό: i) ο κλάδος εξόδου στην
κατεύθυνση προς Αθήνα του Η-Α/Κ Ανατολικού Κατερίνης και ii) της Νότιας Εξόδου Κατερίνης (έξοδος
Ναβροζίδη) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ώστε κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και
συγκεκριμένα σε καταστάσεις επιφυλακής ή/και εργασιών χειμερινής συντήρησης, οι εν λόγω έξοδοι από τον
αυτοκινητόδρομο να δύναται να χρησιμοποιούνται είτε για τις αναστροφές και τον ανεφοδιασμό σε αλάτι των
εκχιονιστικών μηχανημάτων, είτε για τον απεγκλωβισμό ακινητοποιημένων οχημάτων σε περιπτώσεις αποκλεισμού
της Σήραγγας Τ4 ένεκα κάποιου συμβάντος.
Β. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί
και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης
εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και
Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και την εγκεκριμένη Μελέτη, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς,
αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο,
ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων, με ιδιαίτερη μέριμνα κατά τις ώρες και
ημέρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος. Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τον
επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες, προβλέποντας κατάλληλες επιπρόσθετες
διατάξεις (παλλόμενα βέλη, αναλάμποντες φανοί κινδύνου) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας,
καθώς και την τοποθέτηση επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας
συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων, μηχανημάτων κλπ)
εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ.
Γ. Περαιτέρω στην «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» επισημαίνεται ότι οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους
χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (ΜΜΕ ,ιστότοπο, εισπράκτορες διοδίων κλπ) για την ισχύ των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων.
Δ. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε
περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι είναι σκόπιμη η
συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας με την ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή
παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να
ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών.
Ε. Το Τμ. Τροχαίας Κατερίνης & το Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, εξουσιοδοτούνται για τη
λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας του, με προσωπική ευθύνη του κ.κ. Διοικητή μεριμνήσει σε
συνεργασία με την αρμόδια εταιρεία για την έγκαιρη τοποθέτηση της απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης
(πινακίδες κλπ) κατά μήκος του εναλλακτικού δρομολογίου, σημεία εκτροπών κλπ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420
Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης και του Διοικητή του Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε
Πιερίας,
β) του υπευθύνου για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από
την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης που θα
απαιτηθούν και
γ) του υπευθύνου της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και

2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με
το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης,
καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ
Ταξίαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: