28 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Οικονομίας για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά (ΣΟΧ 3/2023)

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:
Από τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.)


Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά ανακοινώνεται η πρόσληψη συνολικά
δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού (για την
Κεντρική Υπηρεσία, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και τις περιφερειακές του
οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και
Ημαθίας). Ο αριθμός των ατόμων, η ειδικότητα, η Υπηρεσία απασχόλησης, η
διάρκεια της σύμβασης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται
στην “Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΟΧ 3/2023” του Γ.Ο.Ε.Β. (ΑΔΑ:
ΨΘ6Ψ46ΨΧΛΗ-ΚΙΦ) και στα συν/να σχετικά αρχεία – Παραρτήματα, όπως
αναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης –
Λαγκαδά ( www.goev-ptl.gr ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται:
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία, στην οδό 26 ης Οκτωβρίου 43 στη Θεσσαλονίκη,
τηλ.2310543860
2. Στα Γιαννιτσά, στην οδό Π. Μελά 17, τηλ.2382022730.

H ΣΟΧ 3/2023 είναι αναρτημένη στη σχετική ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: