10 Μαΐου 2024

«Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, για την εκτέλεση των εργασιών αναβάθμιση της Σήραγγας Τ4 (Τεχνικό Υπογειοποίησης Κατερίνης ) - 2 η Φάση).

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:


α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50).
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση Σύσταση, Οργάνωση και
Λειτουργία υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
γ)
δ)
Το υπ’ αριθμ. AMSA_YP_6701 από 30-04-2024 έγγραφο της Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
Το υπ’ αριθμ. AMSA_YP_6708 από 09-05-2024 έγγραφο της Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου
ε)

στ)
ζ)

η)
Την υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/119853 από 10-05-2024 έγγραφο του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών Δικτύων/Γεν. Γραμματεία Υποδομών/Γενική Δ-νση Συγκ.
Υποδομών/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ17.
Τα υπ’ αριθ. από 26830(867) & 205052(826) από 21-03-2024 έγγραφα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας/Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας.
Την υπ’ αριθ. 5014/24/958897 από 10-05-2024 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Αυτ/μων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας, με την οποία συνηγορεί για την εκτέλεση των αιτούμενων
εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Την υπ’ αριθ.2501/10Α/24/5-ιγ ́ από 10-05-2024 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας
Τροχαίας Κατερίνης, με την οποία συνηγορεί για την εκτέλεση των αιτούμενων εργασιών
και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

και

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Α. Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών ενίσχυσης της
δομικής επάρκειας έναντι φωτιάς και αποκατάστασης/αναβάθμισης των Η/Μ εγκαταστάσεων του
αριστερού κλάδου (προς Αθήνα) του Τεχνικού Υπογειοποίησης Κατερίνης (Σήραγγα Τ4) ως
ακολούθως:
 2η Φάση:
Αμφίδρομη κυκλοφορία εντός του ανακατασκευασμένου δεξιού κλάδου προς Θεσσαλονίκη της
Σήραγγας, μόνο για οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους και την εκτροπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων από τους Α/Κ Νότιο Κατερίνης-Α/Κ Βόρειο Κατερίνης
και στις δύο κατευθύνσεις και κίνηση αυτών μέσω της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα (13-05-2024) και ώρα
08:00, για διάστημα οκτώ (8) μηνών, ήτοι έως και τη Δευτέρα (13.01.2025) ή νωρίτερα σε
περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών.
Β. Το Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας – Τ.Τ. Κατερίνης εξουσιοδοτούνται για τη
λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας τους, με προσωπική ευθύνη των κ.κ. Διοικητών
μεριμνήσουν σε συνεργασία με τη παραχωρησιούχο εταιρεία για την έγκαιρη τοποθέτηση της
απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης (πινακίδες κλπ).
Γ. Η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών
να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική
Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, τα
εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και την εγκεκριμένη μελέτη,
τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και
πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται
με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των
οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων, ιδιαίτερη μέριμνα κατά τις ώρες και ημέρες που
αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος.
Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων
κατά τις νυχτερινές ώρες προβλέποντας κατάλληλες επιπρόσθετες διατάξεις (παλλόμενα βέλη,
αναλάμποντες φανοί κινδύνου) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας, καθώς και την
τοποθέτηση, επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους, φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας
συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων,
μηχανημάτων κλπ.) εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ.
Δ. Επιπρόσθετα, η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ότι οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους
χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπό της, εισπράκτορες διοδίων κλπ.) για την εκτέλεση
των εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Ε. Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε
σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Προς το σκοπό αυτό
κρίνεται σκόπιμη η συνεργασία του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας και του Τ.Τ. Κατερίνης
με την ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. προκειμένου εκ των προτέρων να ληφθούν όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή
διεξαγωγή της κυκλοφορίας τόσο στον αυτοκινητόδρομο όσο και στο εναλλακτικό δρομολόγιο
εκτροπών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Από την τοποθέτηση των προβλεπόμενων πληροφοριακών πινακίδων οδικής σήμανσης, καθώς και
τις υποδείξεις – σήματα των Τροχονόμων, οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:
1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:
α) των Διοικητών των Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας και Τμήματος
Τροχαίας Κατερίνης.
β) τον υπεύθυνο για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης όπως αυτή
προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και
γ) τον υπεύθυνο της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών.
2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο,
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης προαναφερόμενης
κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου απαιτείται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια: